За проекта

„Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ е проект на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).

Проектът цели създаването на история на българската литература от периода 1944 – 1989 г., проследяваща и анализираща явленията извън идеологически доминираното течение на социалистическия реализъм. Тази литература е голяма по обем и разнообразна в жанрово, поетическо и съдържателно отношение. Съвсем не винаги става дума за дисидентска литература, за жестове на пряко противопоставяне. В много случаи неприспособимостта на творците, тяхното несъгласие или просто органическото им невписване в официозния канон се изразяват в различни форми на литературно и интелектуално бягство, в замълчаване, в изобретяване на нови поетики
или пък в завръщания към заклеймявани от тоталитарния режим направления, като
например модернистичните. Това са процеси, които се отразяват на литературното битие не само тематично. В жанрово и социолитературно отношение характерно явление са завоите на редица писатели към литературата за деца, развитието на сатирата, разцветът на есето, специфичната критико-познавателна територия на сказката и беседата, както и насочването към други изкуства или пък към литературния превод. Всички тези явления са обхванати в настоящия проект от метафората на „острова“ – поради привидната им разпокъсаност, единичност, взаимна различност.

Обединяването им ще бъде осъществено чрез историзиращата хипотеза, че те едва ли биха съществували в своята ярка множественост без наличието на онази обща ос, от която да се оттласкват – официозния канон. В този смисъл акцент на проекта е не толкова репресивният механизъм на тоталитарната държава и съпротивата срещу него, колкото амбивалентната симбиоза между официозното и неконвенционалното в миналото и търсенето на ключ към ресурса за интегритет на съвременното
българско общество.

Екип на проекта: доц. д-р Елка Димитрова, ръководител (Институт за литература –
БАН), чл.-кор. доц. д-р Георги Господинов (Институт за литература – БАН), гл. ас. д-р
Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“), д-р Мария Русева, докторант Елена
Панова (Институт за литература – БАН).