You are here:

Към фигурата на Егей в българската поетическа маринистика

Студията е опит да се центрира лириката на Иван Пейчев в контекста на българската поетическа маринистика на ХХ в.

Лириката на Пейчев се разглежда в антиномията Одисей – Егей, където фигурата на първия герой представя пътуването, откривателството, а на втория – трагичната свързаност със земята, очакването и разочарованието от разбитите надежди.

Изследването очертава и показва принадлежността на маринистичната лирика на Иван Пейчев към Егейската символна линия, определяйки тази принадлежност като специфична страна на цялото му творчество.

Студията анализира в съпоставка поетиките на двама от най-отчетливите ни маринистични лирици – Иван Пейчев и Христо Фотев, на фона на друга поетическа двойка (Иван Вазов – Константин Величков, които са първите ни маринисти, макар темата да е периферна за творчеството им), на Кирил Христов и Елисавета Багряна – до бума на маринистичната ни поезия от края на 50-е и 60-е години на ХХ в. (Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Валери Петров, Драгомир Петров, Христо Фотев, Иван Теофилов).

Към първоначалната опозицията Егей (очакващия) – Одисей (пътуващия) се прибавя и трета фигура, тази на Тезей (завръщащия се), особено силно през 70-е години.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 

Багряна 1927: Багряна, Елисавета. Клетва. – В: Багряна, Елисавета. Вечната и святата. 1927. Цитатът е по: Българска виртуална библиотека „Словото“: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=183&WorkID=5402&Level=3 (Последен достъп: 8.11.2017.)

Баев 2010: Баев, Антон. Иван Пейчев. Романтична формация. Романтически мотиви.  –

Пловдив: ЦУМ, 2010.

Вазов 1884: Вазов, Иван. Италия. 1884. Цитатите са по: Българска виртуална библиотека „Словото“: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=1241&Level=1 (Последен достъп: 8.11.2017.)

Вазов 1884а: Вазов, Иван. Егейско море. – Във: Вазов, Иван. Италия. Цитатът е по: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=1296&Level=2 (Последен достъп: 8.11.2017.)

Вазов 1884б: Вазов, Иван. Неаполският залив. Във: Вазов, Иван. Италия. Цитатът е по: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=1312&Level=2 (Последен достъп: 8.11.2017.)

Величков 1899: Величков, Константин. Цариградски сонети. 1899. Цитатите са по: Българска виртуална библиотека „Словото“: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=65&WorkID=1108&Level=1 (Последен достъп: 8.11.2017.)

Пейчев 2006: Пейчев, Иван. Лирика. – София: Балкани, 2006.

Фотев 1998: Фотев, Христо. Събрани съчинения. Т. 1 – София: Казански, 1998.

Вълев 2015: Вълев, Иван. Лошо време.  – Пловдив: Хермес, 2015.

Кунчева 1988: Кунчева, Рая. Стихът като възможност за избор.  – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1988.