You are here:

Стихотворение „Камертонът“ (1963) на Здравко Кисьов (машинописен ръкопис). Написано като реакция малко след партийния погром над групата на сърдитите поети