You are here:

Далчев отвъд канона. Случаят с „Хроника“

Надежда Стоянова

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Резюме
В текста се разглежда едно слабо познато стихотворение на Атанас Далчев – „Хроника“,
което е публикувано в литературната периодика, но след това не е включвано в книга на
поета. В статията причините за отхвърлянето на произведението от самия автор, но и от
съставителите на последващите издания се търсят както в художествените особености на
творбата, така и в стратегиите на Далчев за моделиране на литературноисторическия си
образ.
Ключови думи: Атанас Далчев, канон, 1970-те, „Хроника“, Карлови Вари

*Статията е публикувана в сп. „Литературна мисъл“, 2022, № 3.