You are here:

Лириката на Николай Кънчев за деца. Форми на контрол, „места“ на свобода

Надежда Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме
Комунистическата власт не позволява на поета Николай Кънчев да публикува свои
лирически текстове в периода 1968 – 1980. Единствено изключение се прави за неговата
поезия за деца. След реабилитацията му през 80-те и 90-те години произведения му за деца
се четат обикновено само като компенсаторен жест и често са игнорирани от
литературните историци. Целта на студията е да открои художествената независимост на
тези творби, като се фокусира върху процеса на засвидетелстване на самостойността на
субекта в тях. Този процес се разгръща в две стъпки. Първата е свързана с различните
форми на рационално демитологизиране, „разомагьосване“ на фалшивите форми на
героичност и/или правилност, а втората е отнесена към самосъхранителното вглеждане в
себе си и самостоятелно съзряване най-вече през художествения опит. В този аспект
лириката на Николай Кънчев, макар и привидно обърната към възможностите за
приспособяване на малкия читател към живота на общността, което следва да бъде
постигнато най-вече чрез акцента върху различните професии, всъщност задава една доста
по-различна посока на социализация. Тя не е хоризонтална – не се разгръща по линия на
вписването в отделни обществени слоеве и групи, а е най-вече имплицитно вертикална –
проявява се в съзнанието за възможната приобщимост на невръстните читатели към
художествения опит на поетите, или към споделената идея за / вяра в метафизичната
природа на изкуството.
Ключови думи: Николай Кънчев, поезия за деца, идеологически контрол, свобода

*Студията е предадена за публикуване в сборник от научна конференция „Пътят на
българската литература за деца“, 30 юни – 1 юли 2022.