You are here:

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема:

Острови на неблажените.

Неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г.
Събитието е организирано по проект на Института за литература при БАН
„Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература
от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“, № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021,
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и
науката.
Проектът цели създаването на история на българската литература от периода
1944 – 1989 г., проследяваща и анализираща явленията извън идеологически
доминираното течение на социалистическия реализъм. Тази литература е голяма по
обем и разнообразна в жанрово, поетическо и съдържателно отношение. Съвсем не
винаги става дума за дисидентска литература, за жестове на пряко противопоставяне. В
много случаи неприспособимостта на творците, тяхното несъгласие или просто
органическото им невписване в официозния канон се изразяват в различни форми на
литературно и интелектуално бягство, в замълчаване, в изобретяване на нови поетики
или пък в завръщания към заклеймявани от тоталитарния режим направления, като
например модернистичните. Това са процеси, които се отразяват на литературното
битие не само тематично. В жанрово и социолитературно отношение характерно
явление са завоите на редица писатели към литературата за деца, развитието на
сатирата, разцветът на есето, специфичната критико-познавателна територия на
сказката и беседата, както и насочването към други изкуства или пък към литературния
превод.
Всички тези явления са обхванати в настоящия проект от метафората на
„острова“ – поради привидната им разпокъсаност, единичност, взаимна различност.
Обединяването им ще бъде осъществено чрез историзиращата хипотеза, че те едва ли
биха съществували в своята ярка множественост без наличието на онази обща ос, от
която да се оттласкват – официозния канон. В този смисъл акцент на проекта е не
толкова репресивният механизъм на тоталитарната държава и съпротивата срещу
него, колкото амбивалентната симбиоза между официозното и неконвенционалното в
миналото и търсенето на ключ към ресурса за интегритет на съвременното
българско общество.
Конференцията ще се проведе присъствено на 10 – 11 март 2023 г. в Нова
конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
При евентуална промяна на държавните здравни разпоредби ще преминем към
онлайн провеждане.

Очакваме Вашите заявки (заглавие с кратко резюме – до 10 реда) до
15.02.2023 на адрес alterlitbg@gmail.com
Екип на проекта: доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Георги Господинов, гл. ас. д-р
Надежда Стоянова, д-р Мария Русева, Елена Панова.